Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kruiswijk bakkie

    

 • 1 – Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Kruiswijk bakkie: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  Afnemer: de consument;
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen 48 uur af te zien van de bestelling;
  Dag: kalenderdag;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Kruiswijk in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 • ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kruiswijk bakkie.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 • ARTIKEL 3 – Het aanbod
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Kruiswijk bakkie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kruiswijk bakkie niet.
  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 • ARTIKEL 4 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Kruiswijk bakkie zorgt voor een passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Wanneer de consument elektronisch heeft betaald, zal Kruiswijk daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  Kruiswijk zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Kruiswijk waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het annulering gebruik kan maken; de informatie over bestaande service

 • ARTIKEL 5 – Annulering
  Bij (af)levering producten:
  De consument kan de bestelling van een product gedurende binnen 48 uur zonder opgave van redenen ontbinden. Kruiswijk mag de consument vragen naar de reden van annulering, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  Indien binnen 48 uur na bestelling wordt geannuleerd, zal Kruiswijk het eerder betaalde bedrag binnen 5 werkdagen retourneren.

 • ARTIKEL 6 – De prijs
  Tussentijdse prijsverhogingen dienen direct zichtbaar te worden gemaakt op de website.
  De prijzen voor de container dienstverlening zijn inclusief plaatsen, ophalen, verwerken van het afval en 6 weken huur. Na de huurperiode van 6 weken zijn de extra huurkosten € 30,- inclusief btw per week.

 • ARTIKEL 7 – Nakoming overeenkomst
  Kruiswijk bakkie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 • ARTIKEL 8 – Levering en uitvoering
  Kruiswijk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Kruiswijk kenbaar heeft gemaakt.
  Kruiswijk zal bij het plaatsen van de container de instructies voor de gewenste plaatst zo goed mogelijk naleven. Indien er niet voldoende ruimte is zal de chauffeur de beste plaats kiezen.
  Kruiswijk zal na levering geen container tussendoor verplaatsen.
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kruiswijk bakkie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed op de aangegeven gewenste leverdatum inplannen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan z.s.m. bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Kruiswijk bakkie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen terugbetalen.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Kruiswijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Kruiswijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • ARTIKEL 9 – Betaling
  De consument dient vooraf te betalen. Na de betaling wordt de bestelling definitief bevestigd.

 • ARTIKEL 10 – Klachtenregeling
  Kruiswijk beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • ARTIKEL 11 – Geschillen
  Op overeenkomsten tussen Kruiswijk en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Geschillen tussen de consument en Kruiswijk bakkie over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Kruiswijk bakkie te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer als Kruiswijk bakkie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (www.sgc.nl).
  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen 14 dagen aan Kruiswijk heeft voorgelegd.
  Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan en voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  Wanneer de afnemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Kruiswijk aan deze keuze gebonden. Wanneer Kruiswijk dat wil doen, zal de afnemer binnen vijf weken na een daartoe door Kruiswijk schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Kruiswijk de keuze van de afnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Kruiswijk gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 • ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid
  Kruiswijk bakkie is niet aansprakelijk voor enige schade die de consument in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kruiswijk bakkie.
  In geen geval is Kruiswijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de afvalstoffen als bedoeld in artikel 17, onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de be- of verwerkingsinrichting de afvalstoffen weigert. Eventuele acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid.
  In geen geval is Kruiswijk bakkie aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door afnemer niet aan Kruiswijk zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien afnemer nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De afnemer is aansprakelijk voor deze schade en zal Kruiswijk terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen terzake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
  In geen geval is Kruiswijk bakkie aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
  Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de diensten waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de producten, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking.
  Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Kruiswijk jegens de afnemer steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door Kruiswijk bakkie, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
  Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale aansprakelijkheid van Kruiswijk voor schade geleden door de afnemer of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 100.000,- .

 • ARTIKEL 13 – Vrijwaring Kruiswijk bakkie en aansprakelijkheid afnemer
  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Kruiswijk bakkie vrijwaart de consument Kruiswijk bakkie, haar werknemers en andere door Kruiswijk bakkie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst.
  De consument is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel en/of de eigendommen van Kruiswijk bakkie en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de consument aan Kruiswijk gegeven.
  De consument is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 17. De consument is aansprakelijk voor afvalstoffen die door derden in de afvalcontainer worden aangeboden.
  De consument is ten allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst door de consument.
  De consument is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmaterialen terstond schriftelijk aan Kruiswijk bakkie te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde materialen worden door Kruiswijk bakkie gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander ter beoordeling van Kruiswijk bakkie. Kruiswijk bakkie zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de consument in rekening te brengen.

 • ARTIKEL 14 – Overmacht
  Overmacht voor Kruiswijk bakkie bestaat indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Kruiswijk van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de afvalstoffen door een be- of verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van Kruiswijk bakkie, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop Kruiswijk bakkie is aangewezen voor het kunnen nakomen van de overeenkomst.

 • ARTIKEL 15 – Containers
  Consument is verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele vergunning voor het plaatsen van de bestelde afvalcontainer bij de gemeente. Indien de afvalcontainer op last van de overheid verplaatst of verwijderd dient te worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van consument. De afvalcontainer mag tussentijds niet verplaatst worden door de consument. Consument is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting, bebakening van de containers en / of het treffen van de voor verkeersveiligheid vereiste maatregelen dan wel naleving van regels die door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.
  Consument is verantwoordelijk voor door deze gegeven instructies en aanwijzingen betreffende het plaatsen en ophalen van de bestelde afvalcontainer. Indien de afvalcontainer niet geplaatst of opgehaald kan worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van consument. De kosten voor een loze rit bedragen € 125,- inclusief btw.
  Het plaatsen van een container op het terrein van consument geschiedt altijd op eigen risico van de consument. Eventuele schade aan het straatwerk, begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen en overige opstal is voor eigen risico van de consument. De kans op schade bij een plaatsing op eigen terrein is altijd aanwezig vanwege het gewicht en de omvang van containers en vrachtwagens.
  De afvalcontainer mag maximaal 30 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het transport. Indien de container te hoog is beladen, kan deze niet worden opgehaald. Hiervoor zal er € 75,- inclusief btw. in rekening worden gebracht.
  Alle hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening van de consument.
  Indien consument kiest voor annulering tijdens de rit of van terugzending van het product bedraagt de kosten voor een loze rit € 125,- inclusief btw.
  De kleur en bestickering van de containers kan afwijken van de getoonde product afbeeldingen op de website.

 • ARTIKEL 15a – Aflevergebieden toegestaan voor vrachtwagens
  Kruiswijk bakkie kan alleen afleveren waar vrachtwagens zijn toegestaan. Aflevergebieden waarbij voertuigen maximaal 2.5 meter breed mogen zijn komen bij Kruiswijk bakkie helaas te vervallen. Onze vrachtwagens zijn hier te breed voor en Kruiswijk bakkie neemt hierin geen risico.

 • ARTIKEL 16 – Afvalstoffen en afvalcontainers
  Kruiswijk kent de volgende afvalcontainers:

  Groen- en tuinafval
  Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: takken, tuinafval, groenafval, riet, bamboe, snoeiafval, struiken, bladeren, maaisel, graszoden met max. <5% grond, zand, grond <5%.

  Puin
  Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand, uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen, gewapend beton (met ijzer).

  Hout
  Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: geperst hout, zachtboard, vezelplaat, spaanplaat, multiplex, MDF, geplastificeerde houtsoorten (bijvoorbeeld laminaat) <25%, geverfd hout en plaatmateriaal, deuren en kozijnen zonder glas en aluminium. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

  Bouw- en sloopafval
  Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, plaatmateriaal, vloerbedekking, metalen, papier/karton, plastic, kunststoffen, huisraad, isolatiemateriaal <5%, glas <3%, piepschuim <1%.

  Asbest
  Er mag in de containers géén asbest gedeponeerd worden. Indien consument toch asbest wil afvoeren, dient dit uitgevoerd te worden volgens de huidige wet- en regelgeving. Consument dient vooraf contact op te nemen met Kruiswijk.

  Consument raadpleegt de website van Kruiswijk bakkie zodat deze zich volledig op de hoogte stelt van de afvalproducten die niet in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd dienen te worden. Het aanbieden van asbest, asbest gelijkend materiaal, gevaarlijk afval en golfplaten is in geen van de containers toegestaan. Mocht asbest toch worden aangetroffen in de container, wordt de gehele container als asbesthoudend afval afgevoerd en doorberekend. Consument zal hierover binnen 48 uur worden geïnformeerd.

  Consument zal contact opnemen met Kruiswijk bakkie indien afvalproducten niet worden vermeld op de website van Kruiswijk bakkie en/of bij twijfel of bepaalde afvalproducten in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd mogen worden.

  Indien de afvalcontainer wordt opgehaald door Kruiswijk, zal de container gecontroleerd worden op de opgegeven inhoud. Indien de inhoud niet overeenkomt met hetgeen door afnemer is opgegeven, zal afnemer worden geïnformeerd. De prijs zal aangepast worden aan het afval wat zich in de container bevindt en Kruiswijk is gemachtigd de afvalsoort aan te passen.

 • ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden
  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 • ARTIKEL 18 – Slotbepalingen
  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert.

 • ARTIKEL 19 – beveiliging
  Kruiswijk gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen Kruiswijk toegang tot uw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van de privacywetgeving binnen Kruiswijk.

 • ARTIKEL 20 – vindplaats en wijziging voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website www.voorwaarden.net. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met afnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

  Handelsweg 5
  2861 GN Bergambacht
  Telefoon: +31(0)182 50 11 33
  E. container@kruiswijk.eu
  I. www.kruiswijkcontainer.nl

Waarom een Kruiswijk bakkie?

 • Veilig betalen met iDEAL

 • Prijs inclusief 6 weken huur

  Grote klus? Neem je tijd, container mag 6 weken staan.

 • Altijd leverbaar

  Onze containers staan altijd ruim op voorraad!

 • Makkelijk contact

  Bel 0182 – 50 11 33 voor persoonlijk advies of vragen.

 • Goed bezig

  Bakkies van Kruiswijk dragen bij aan een duurzame wereld.

Ons werkgebied